بازارهای داخلی

بودجه کدام طرح‌ های حوزه آب کم شد؟

به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در میان برنامه‌های مختلف فصل منابع آب، بیشترین سهم، ابتدا مربوط به برنامه عرضه آب (چهار هزار میلیارد تومان) و سپس مربوط به برنامه تأمین آب ۳ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان است. همانطور که جدول ۲ نشان می‌دهد، اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای برنامه‌های مختلف فصل منابع آب، درمجموع، نسبت به قانون بودجه سال ۱۴۰۰ به میزان ۰.۶ درصد کاهش داشته است.

از این میان برنامه‌های عرضه آب و تأمین آب دارای رشد بوده‌اند و بیشترین رشد مربوط به برنامه تأمین آب (۵/۶۷ درصد) و برنامه عرضه آب (۵/۱۰ درصد) بوده است.

میزان رشد در سایر برنامه‌ها منفی بوده و بیشترین کاهش از برنامه‌های فصل منابع آب نیز مربوط به برنامه مهندسی رودخانه‌ها و سواحل (۰/۱۰ –درصد) است. سایر نکات مهم قابل بیان به شرح زیر است: *مشابه قانون بودجه سال ۱۴۰۰، در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱، اعتبارات هزینه‌ای مربوط به فصل منابع آب از محل‌های عمومی و اختصاصی به صفر تقلیل یافته است و اعتبار هزینه‌ای مربوط به این مورد از محل یارانه‌ها و برابر با ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان در نظر گرفته شده است.

رقم هزینه‌ای یاد شده مربوط به وزارت نیرو ـ خرید تضمینی آب استحصالی و پساب تصفیه شده از بخش غیردولتی است که محل تأمین آن در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ از محل یارانه هاست.

*با توجه به تخصیص اعتبارات قابل توجه برای برنامه توسعه منابع آب در حوزه‌های آبریز رودخانه‌های مرزی و مشترک از صندوق توسعه ملی در سال‌های قبل و عدم تکمیل و بهره‌برداری این طرح ها، ردیف اعتبار این برنامه در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ حذف شده است و در بخش اعتبارات مرتبط با بخش آب در ردیف‌های متفرقه با عنوان تکمیل طرح‌های مهار و تنظیم آب‌های مرزی از محل عواید طرح‌های تکمیل شده، معادل ۲۰۰ میلیارد تومان در نظر گرفته شده است.

 *برنامه پژوهشهای کاربردی در حوزه آب از فصل تحقیق و توسعه در امور اقتصادی که در قانون بودجه سال ۱۴۰۰، معادل ۴۴ میلیارد تومان در نظر گرفته شده بود، در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ حذف شده است.

بودجه کدام طرح‌ های حوزه آب کم شد؟

در میان برنامه‌های مختلف فصل آب و فاضالب، بیشترین سهم، مربوط به برنامه ارائه خدمات آب شهری و روستایی (۲ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان) است و میزان اعتبارات برنامه توسعه تأسیسات فاضالب و بازچرخانی آب (۱۹۰۰ میلیارد تومان) در نظر گرفته شده است. همانطور که جدول ۳ نشان می‌دهد، اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای برنامه ارائه خدمات آب شهری و روستایی و برنامه توسعه تأسیسات فاضلاب و بازچرخانی آب نسبت به قانون بودجه سال ۱۴۰۰ به ترتیب ۱۳۵.۶ درصد رشد و ۲۳.۶ درصد کاهش داشته‌اند که درمجموع رشد ۲۱.۹ درصدی را برای کل اعتبارات این فصل رقم می‌زند.

بودجه کدام طرح‌ های حوزه آب کم شد؟

بر این اساس اعتبار هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای به ترتیب معادل ۱۸۰۰ میلیارد تومان و ۱۲ هزار میلیارد تومان برای برخی از برنامه‌ها و طرح‌های بخش آب در ردیف‌های متفرقه لایحه لحاظ شده است.

 اعتبارات مندرج در جدول ۴ عمدتاً مربوط به برخی طرح‌های تملکدارایی‌های سرمایه‌ای خاص بخش آب بوده و از این نظر طرح‌های تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی، مهندسی رودخانه و طرح‌های فاضلاب شهرهای دارای تنش، آبرسانی و سامانه انتقال آب و مطالعات و اکتشاف آب‌های ژرف را شامل می‌شود.

همچنین کمک زیان شرکت‌های آب منطقه‌ای و جبران زیان عملیات آب و فاضلاب روستایی سراسر کشور نیز به عنوان اعتبارات هزینه‌ای در این جدول لحاظ شده‌اند. شایان ذکر است که به دلیل نر خهای تکلیفی فروش آب و مقایسه آنها با قیمت تمام شده، برخی از شرکت‌های موضوعه زیان ده هستند.

بودجه کدام طرح‌ های حوزه آب کم شد؟
بودجه کدام طرح‌ های حوزه آب کم شد؟

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا