علم و دانش

بهترین دانشگاه ایران در جهان مشخص شد

به نقل از مهر، آزمایشگاه «سایبرمتریکس» سالانه دو ویرایش از نظام «وبومتریکس» در ماه‌های ژانویه و ژوئیه منتشر می‌کند. پشتیبانی از دسترسی آزاد، دسترسی الکترونیکی به انتشارات علمی، و دسترسی به دیگر منابع دانشگاهی از نخستین هدف‌های این نظام رتبه‌بندی است.

تأثیر (یا رؤیت‌پذیری)، دسترسی (یا شفافیت / باز بودن)، و سرآمدی (پژوهش) سنجه‌هایی هستند که «وبومتریکس» برای ارزیابی وبگاه مؤسسه‌ها به کار می‌برد.

هدف کلیدی از انتشار «وبومتریکس»، نه تنها رتبه‌بندی وبگاه‌ها، بلکه بهبود انتشارات وبی است.

منبع جمع آوری اطلاعات این نظام رتبه بندی، موتور جست‌وجوی گوگل، «ای هرف»، «مجستیک»، «گوگل اسکالر» و مؤسسه سایماگو است.

در ویرایش ژانویه ۲۰۲۴ نظام «وبومتریکس» تعداد ۴۳۵ مؤسسه ایرانی در جمع ۱۱ هزار و ۹۸۹ مؤسسه در دنیا قرار گرفته اند. رتبه مؤسسات ایرانی در این نسخه نسبت به سال گذشته بهبود یافته است.

در سال گذشته میلادی رتبه «دانشگاه تهران» به عنوان برترین مؤسسه ایرانی در این سیاهه در رتبه ۳۰۵ جهان و نخست ملی بود که امسال این رتبه به ۲۸۵ جهان و نخست ملی ارتقا یافته است.

پس از این، دانشگاه‌های «علوم پزشکی تهران»، «علوم پزشکی شهید بهشتی»، «صنعتی شریف»، «صنعتی امیرکبیر»، «علوم پزشکی تبریز»، «علم و صنعت ایران»، «علوم پزشکی مشهد»، «فردوسی مشهد»، و «علوم پزشکی ایران» در رتبه‌های دوم تا دهم ملی هستند.

در جدول زیر رتبه ملی، رتبه جهانی ژانویه سال ۲۰۲۴ و رتبه سال ۲۰۲۳ تعداد ۵۰ مؤسسه برتر ایرانی در سنجه‌های گوناگون این نظام رتبه‌بندی گزارش شده است.

جدول ۳۰ دانشگاه برتر کشور در نظام رتبه‌بندی «وبومتریکس» ویرایش ژانویه ۲۰۲۴ میلادی با مقایسه رتبه

مؤسسهرتبه ملیرتبه جهانی ۲۰۲۴رتبه جهانی ۲۰۲۳
دانشگاه تهران۱۲۸۵۳۰۵
دانشگاه علوم پزشکی تهران۲۴۴۵۴۶۰
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی۳۶۰۶۶۲۶
دانشگاه صنعتی شریف۴۶۳۹۶۳۷
دانشگاه صنعتی امیرکبیر۵۷۹۲۷۸۸
دانشگاه علم و صنعت ایران تهران۶۸۹۰۸۷۶
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان۷۹۲۰۱۰۲۶
دانشگاه علوم پزشکی ایران۸۹۴۰۹۵۰
دانشگاه فردوسی مشهد۹۹۴۰۹۳۹
دانشگاه شهید بهشتی۱۰۹۶۷۹۵۹
دانشگاه علوم پزشکی شیراز۱۱۱۰۲۵۱۰۱۲
دانشگاه صنعتی اصفهان۱۲۱۰۲۷۱۰۲۶
دانشگاه تبریز۱۳۱۰۵۲۱۰۵۵
دانشگاه شیراز۱۴۱۰۷۱۱۱۰۰
دانشگاه گیلان۱۵۱۲۹۷۱۳۶۰
دانشگاه اصفهان۱۶۱۴۲۳۱۴۱۴
دانشگاه صنعتی خواجه نصیر طوسی۱۷۱۴۳۲۱۴۲۷
دانشگاه پیام نور۱۸۱۴۹۱۱۴۹۰
دانشگاه بوعلی سینا همدان۱۹۱۵۸۶۱۶۵۵
دانشگاه تربیت مدرس۲۰۱۶۳۹۱۶۲۷
دانشگاه علوم پزشکی تبریز۲۱۱۶۶۰۸۶۲
دانشگاه شهید باهنر کرمان۲۲۱۶۷۷۱۶۴۰
دانشگاه کاشان۲۳۱۷۶۰۱۷۲۹
دانشگاه ارومیه۲۴۱۷۸۴۱۸۰۱
دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز۲۵۱۷۹۳۱۷۶۱
دانشگاه سمنان۲۶۱۷۹۳۱۷۸۸
دانشگاه علوم پزشکی کرمان۲۷۱۸۰۹۱۸۲۲
دانشگاه اراک۲۸۱۸۱۵۱۸۷۹
دانشگاه علوم پزشکی مشهد۲۹۱۸۴۳۹۲۵
دانشگاه علوم پزشکی همدان۳۰۱۹۵۹۱۹۶۴

جدول نظام رتبه‌بندی «وبومتریکس» ویرایش ژانویه ۲۰۲۴ میلادی مؤسسات ایرانی با رتبه زیر ۴ هزار

مؤسسهرتبه جهانی ۲۰۲۴مؤسسهرتبه جهانی ۲۰۲۴مؤسسهرتبه جهانی ۲۰۲۴
دانشگاه تهران۲۸۵دانشگاه علوم پزشکی کاشان۲۲۷۹دانشگاه حکیم سبزواری۳۱۷۱
دانشگاه علوم پزشکی تهران۴۴۵دانشگاه بجنورد۲۳۱۲دانشگاه خلیج فارس بوشهر۳۱۹۱
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی۶۰۶دانشگاه زنجان۲۳۲۲دانشگاه یزد۳۲۰۴
دانشگاه صنعتی شریف۶۳۹دانشگاه صنعتی کرمانشاه۲۳۵۷دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان۳۲۱۲
دانشگاه صنعتی امیرکبیر۷۹۲دانشگاه مازندران۲۳۶۷دانشگاه صنعتی شاهرود۳۲۳۴
دانشگاه علم و صنعت ایران تهران۸۹۰دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله۲۴۱۰دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد۳۲۳۴
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان۹۲۰دانشگاه سیستان و بلوچستان۲۴۲۵پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران۳۲۴۶
دانشگاه علوم پزشکی ایران۹۴۰دانشگاه علوم پزشکی گیلان۲۴۳۳دانشگاه کردستان۳۳۴۳
دانشگاه فردوسی مشهد۹۴۰دانشگاه شهید چمران اهواز۲۴۴۸دانشگاه صنعت نفت۳۳۷۱
دانشگاه شهید بهشتی۹۶۷دانشگاه شهرکرد۲۴۹۹دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)۳۳۸۱
دانشگاه علوم پزشکی شیراز۱۰۲۵دانشگاه صنعتی سهند۲۵۲۸دانشگاه گلستان۳۴۰۰
دانشگاه صنعتی اصفهان۱۰۲۷دانشگاه علوم پزشکی زنجان۲۵۶۰دانشگاه ولیعصر رفسنجان۳۴۵۵
دانشگاه تبریز۱۰۵۲دانشگاه علوم پزشکی بیرجند۲۶۴۴دانشگاه صنعتی کرمان۳۵۳۹
دانشگاه شیراز۱۰۷۱دانشگاه قم۲۶۵۵دانشگاه علوم پزشکی سبزوار۳۵۸۲
دانشگاه گیلان۱۲۹۷دانشگاه صنعتی شیراز۲۷۰۰دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان۳۵۹۴
دانشگاه اصفهان۱۴۲۳دانشگاه لرستان۲۷۲۰دانشگاه علوم پزشکی ارتش۳۶۴۳
دانشگاه صنعتی خواجه نصیر طوسی۱۴۳۲دانشگاه بیرجند۲۷۳۸دانشگاه صنعتی ارومیه۳۶۵۱
دانشگاه پیام نور۱۴۹۱دانشگاه الزهرا۲۷۳۸دانشگاه علامه طباطبایی۳۶۵۷
دانشگاه بوعلی سینا همدان۱۵۸۶دانشگاه علوم پزشکی اردبیل۲۷۴۶دانشگاه علوم پزشکی ارومیه۳۶۶۹
دانشگاه تربیت مدرس۱۶۳۹دانشگاه علوم پزشکی اراک۲۷۷۶دانشگاه علوم پزشکی شاهرود۳۷۲۲
دانشگاه علوم پزشکی تبریز۱۶۶۰دانشگاه علوم پزشکی قزوین۲۷۷۹دانشگاه علوم پزشکی دزفول۳۷۴۸
دانشگاه شهید باهنر کرمان۱۶۷۷دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان۲۷۸۶دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی۳۸۱۳
دانشگاه کاشان۱۷۶۰دانشگاه علوم پزشکی گلستان۲۷۹۹دانشگاه شهید مدنی آذربایجان۳۸۲۵
دانشگاه ارومیه۱۷۸۴دانشگاه علوم پزشکی ایلام۲۸۲۸دانشگاه علوم توانبخشی۳۸۴۰
دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز۱۷۹۳دانشگاه علوم پزشکی فسا۲۸۴۵دانشگاه ملایر۳۸۷۲
دانشگاه سمنان۱۷۹۳دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی۲۹۲۱دانشگاه شاهد۳۸۷۲
دانشگاه علوم پزشکی کرمان۱۸۰۹دانشگاه علوم پزشکی بابل۲۹۴۰دانشگاه علم و فرهنگ۳۹۶۷
دانشگاه اراک۱۸۱۵دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه۲۹۸۳دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد۳۹۸۶
دانشگاه علوم پزشکی مشهد۱۸۴۳دانشگاه علوم پزشکی بوشهر۳۰۴۲پژوهشگاه مواد و انرژی۳۹۹۰
دانشگاه علوم پزشکی همدان۱۹۵۹مرکز تحصیلات تکمیلی در علوم پایه زنجان۳۱۱۹
دانشگاه محقق اردبیلی۱۹۸۰دانشگاه علوم پزشکی لرستان۳۱۲۲
دانشگاه خوارزمی۲۰۳۶دانشگاه علوم پزشکی سمنان۳۱۲۷
دانشگاه رازی کرمانشاه۲۱۳۶دانشگاه یاسوج۳۱۳۴
دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل۲۱۸۱دانشگاه علوم پزشکی مازندران۳۱۶۹

همچنین تعداد ۳۳۸ مؤسسه ایرانی در رتبه‌های ۴ هزار تا ۳۱ هزار در نظام رتبه‌بندی «وبومتریکس» ویرایش ژانویه ۲۰۲۴ میلادی درج شده اند.

در ویرایش ژانویه ۲۰۲۴ تعداد ۱۰ دانشگاه برتر جهان نیز معرفی شده اند که از رتبه اول تا دهم به ترتیب شامل دانشگاه هاروارد از آمریکا، دانشگاه استانفورد از آمریکا، انستیتو فناوری ماساچوست از آمریکا، دانشگاه آکسفورد از انگلستان، دانشگاه میشیگان از آمریکا، دانشگاه برکلی کالیفرنیا از آمریکا، دانشگاه کرنل از آمریکا، دانشگاه واشنگنتن از آمریکا، دانشگاه کلمبیا نیویورک از آمریکا، دانشگاه پنسیلوانیا از آمریکا هستند.

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا